Расширенный поиск
На главную Карта сайта RSS RSS
Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Предыдущий слайдер
26 Мамыр 12:44 Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 63,7 млрд. теңгеге болініп, 625 жобаға 16 106 жұмыс орнын құрылады, оның ішінде жұмыспен қамту орталықтары арқылы 8 053 адам, құрылыс аяқталғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына 712 адам жұмысқа орналасады. 25 Мамыр 09:29 Төтенше жағдай кезеңіндегі азық-түлік-тұрмыстық жиынтығы 21 Мамыр 07:39 18,3 мыңға жуық мүгедек жанға мүгедектік мерзімі бірден 3 айға созылды 20 Мамыр 17:27 2020 жылдың 1 сәуіріне Бос орындар жәрмеңкелері бойынша ақпарат 19 Мамыр 14:50 Төтенше жағдай кезеңіндегі азық-түлік-тұрмыстық жиынтығы 18 Мамыр 07:15 Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 63,7 млрд. теңгеге болініп, 625 жобаға 16 106 жұмыс орнын құрылады, оның ішінде жұмыспен қамту орталықтары арқылы 8 053 адам, құрылыс аяқталғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына 712 адам жұмысқа орналасады. 15 Мамыр 10:32 2020 жылғанәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға 22 млрд. 513 млн.тенге бөлінді. 14 Мамыр 15:53 Арнайы мемлекеттік жәрдемақы 13 Мамыр 07:44 Шетелдік жұмыс күші бойынша ақпарат 11 Мамыр 07:43 Төтенше жағдай кезеңіндегі азық-түлік-тұрмыстық жиынтығы

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 29 января 2010 года.

НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ – 
НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАЗАХСТАНА

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана

Құрметті қазақстандықтар!


Ел тарихының ХХІ ғасырдағы аса бір күрделі кезеңі аяқталып келеді. Дүние жүзінің экономикасын тұралатқан жаһандық дағдарыс дауылы әлі басыла қойған жоқ. Алайда ол өзінің алғашқы алапат қуатынан айырылды. Біз тастүйін дайын болғандықтан, оның салдары біздің еліміз үшін соншалықты ауырға соққан жоқ. 
Дағдарысқа дейінгі кезеңде біз Қытай, Үндістан және өзге де экономикасы қарыштап алға басқан мемлекеттер қатарында дамудың жоғары деңгейіне көтерілдік. Өйткені біз оған қалай қол жеткізуге болатынын білдік.
Бәрін дұрыс жоспарлап, сауатты іске асырғандықтан, біздің дамуымыз сәтті болды. 
Біз жасампаздыққа жұмыла кіріскендіктен, дамудың даңғыл жолына түстік. 
Толағай табыстарымен дүние жүзін мойындатқан Қазақстанның әлеуеті артып, экономикасы серпіндібола түсті. 
Дамуымыздың маңызды алғышартына айналған Қазақстандық бірліктің өнегелі үлгісіғаламшардағы мемлекет басшылары мен конфессия жетекшілерінен лайықты бағасын алды. 
Осылайша Қазақстан қуатты да табысты мемлекетке айналып, өзінің бастамалары арқылы жоғары халықаралық беделге ие болды. 
Жасампаздық қуатымен дүние жүзінде даңқы артқан Қазақстан әлемді өз жетістіктерімен таң қалдырды. 
Сондықтан Қазақстанға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәртебелі миссиясы сеніп тапсырылды. 
Біз жаңа онжылдығымызды әлемдік деңгейдегі осындай абыройлы тарихи оқиғамен бастадық. 
Мен біздің алдағы барша жетістіктеріміз осындай жарқын болады деп сенемін. 
Менің басты мақсатым – еліміздің алдағы онжылдықтағы экономикалық өрлеуін қамтамасыз етіп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашу. Бүгінгі Жолдауым осыған арналған. «Қазақстан – 2030» стратегиясын орындай отырып, біз алғашқы онжылдыққа бағдарлама жасап, оны тәмамдадық. Ендігі мақсат – осы Стратегияның келесі онжылдығына қарай қадам жасау.

1. Реализация Стратегического плана 2010 - важнейший рубеж развития страны 
В 1997 году, приняв Стратегию «Казахстан -2030», мы сформулировали долгосрочную повестку, главные цели и приоритеты страны, которые затем получили логическое развитие в Стратегическом плане до 2010 года.
И мы стали жить так, как планировали и достигли следующих результатов.
Еще в 2008 году в сравнении с 2000 годом на два года раньше запланированного мы удвоили объем ВВП республики, и эффективно выполнили социальные обязательства государства.
Среднемесячная заработная плата выросла в 5 раз, а средний размер пенсий в 3 раза. 
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась в 4 раза (с 50% до 12%).
Улучшились основные показатели здоровья населения. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 65 до 68 лет. В два раза уменьшилась материнская смертность, в полтора раза возросла рождаемость.
За десять лет были построены 652 школы и 463 объекта здравоохранения. 
Сегодня у нас есть медицинские центры мирового уровня - Национальный центр материнства и детства и Институт нейрохирургии.
В этом году введем Кардиохирургический центр. Во всех областях улучшается медицинское обслуживание казахстанцев. 
Благодаря этому мы сохраним тысячи жизней наших граждан!

Признавая наши достижения, ООН в своем Докладе в 2009 году включила Казахстан в категорию стран с высоким уровнем человеческого потенциала. Это - неоспоримое свидетельство нашего возросшего благосостояния! За десятилетие обладателями жилья стали 350 тысяч семей – это примерно 1,2 миллиона человек. Построено и отремонтировано 32 тысячи километров дорог, это одна треть всех дорог Казахстана. 
Следуя букве и духу Стратегии развития Казахстана до 2030 года, мы решили все задачи, намеченные на первое десятилетие XXI века.

2. Период кризиса - время принятия верных решений 
Мировой финансово-экономический кризис повлиял на темпы роста экономики, но не остановил наше развитие. Накопленный экономический потенциал обеспечил нам устойчивость в труднейших кризисных баталиях последних трех лет.
Мы защитили финансовую систему страны, спасли системообразующие банки.
Мы не оставили в беде малый и средний бизнес. 
Добились небывалого роста «казахстанского содержания» в госзакупках национальных и транснациональных компаний.
Беспрецедентную помощь оказали агропромышленному комплексу.
Государство взяло на себя все расходы по завершению долевого строительства.
Благодаря успешной реализации программы «Дорожная карта-2009», в регионах страны реализовано 862проекта по реконструкции ЖКХ, отремонтировано 737 километров электролиний, 1029 километровсетей водоснабжения, 284 километра теплотрасс, автодорог, сотни школ и больниц, объекты культуры и спорта. 
Такую важнейшую работу, дошедшую до каждого села, мы провели впервые. Нам народ благодарен - мы провели хорошую работу.
Все было сделано под моим контролем, оперативно, публично. 
Мы не допустили рецессии, потому что знали, что нужно делать, и делали это быстро.
Великий Неру когда-то сказал: «Успех чаще выпадает на долю того, кто смело действует». А мы действовали смело.
За 2009 год рост экономики составил 1,1%, в промышленности 1,7%. Мы оказались в «группе прорыва» стран с положительными темпами роста.
Валовые международные резервы и активы Национального фонда уже сегодня превысили 50 миллиардов долларов, и возросли за последние десять лет более чем в 25 раз. 
Важно отметить, что в прошлом году мы потратили часть средств, а сегодня объем Фонда больше чем в декабре прошлого года. 
Благодаря Фонду мы не только провели антикризисные меры, но и возвратили государству важные активы, которые вынуждены были продать, когда нам было тяжело. Это - Экибастузская ГРЭС-1, разрез «Богатырь», нашу долю в Кашагане, Мангистаумунайгаз и все три НПЗ.
Уровень безработицы составил 6,3%, а это ниже, чем в докризисные времена. 
Благодаря эффективно реализованной Стратегии занятости, в стране было создано свыше 400 тысяч рабочих мест. 
Мы выстояли. Теперь мы приступаем к выполнению Стратегии развития до 2020 года.

3. Стратегический план 2020 - казахстанский путь к лидерству 
Нам предстоит:
1.Подготовить экономику к посткризисному развитию;
2.Добиться устойчивого роста экономики за счет форсированной индустриализации и развития инфраструктуры;
3.Активно инвестировать в будущее ради повышения конкурентоспособности человеческого капитала;
4.Обеспечить казахстанцев качественными социальными и жилищно-коммунальными услугами;
5. Укрепить межнациональное согласие, повысить национальную безопасность, дальше развивать международные отношения.

3.1Диверсификация экономики - ключ к успеху 
Устойчивое и сбалансированное развитие в ближайшее десятилетие будет обеспечено за счетускоренной диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Важнейшей задачей является комплексный рост производительности труда.
В Казахстане, если смотреть по экономике в целом, то один работник в год производит продукции на 17 тысяч долларов. В развитых странах этот показатель превышает 90 тысяч долларов.
Вывод очень простой - нам надо исправлять ситуацию – повышать производительность и внедрять инновации. 
Оценка и финансовая поддержка по этим критериям работы всех уровней управления и контроль будут главной задачей Правительства. 
Только инновации дадут резкий рост производительности труда. 
По моему поручению Правительство разработало Государственную программу форсированного индустриально-инновационного развития и детальную Карту индустриализации страны. 
Эти два документа - подробный план действий того, что, где и как мы будем строить в ближайшие пять лет. 
Сегодня речь идет о реализации 162 проектов с общим объемом инвестиций в 6,5 триллиона тенге, а это - более 40% от ВВП страны, которые позволят нам напрямую создать свыше 200 тысяч новых рабочих мест только в ближайшие три года.
В предстоящие пять лет будут введены в эксплуатацию мощный газохимический комплекс, заводы по производству минеральных удобрений, ряд крупных электроэнергетических станций - Балхашская ТЭС, Мойнакская ГЭС, новый блок Экибастуской ГРЭС-2 и многие др. 
К 2014 году мы реконструируем все 3 НПЗ и сможем полностью обеспечивать нашу внутреннюю потребность по всему спектру нефтепродуктов. 
Каждый индустриальный проект в каждом регионе должен быть взят под особый контроль не только местной власти, но и общественности. Эта работа должна стать общенародной задачей всей страны в ближайшее десятилетие. 
Только так мы сможем войти в число 50-ти конкурентоспособных стран мира.
Для НДП «Нур-Отан» выполнение Программы - 2020 должно стать главным стержнем работы. Никто не должен стоять в стороне, потому что только так мы обеспечим новый экономический подъем Казахстана. 
Создается единый управленческий центр (штаб) во главе с Премьер-Министром по осуществлению Программы, и центры в областях во главе с акимами. Надо работать так, как мы работали в 2009 году по программе «Дорожная карта». 
Министры, акимы ответственны за решение всех текущих вопросов. Они же мобилизуют все ресурсы.
Индустриальное развитие - это наш шанс в новом десятилетии, новые возможности для развития страны. 
Казахстан будет успешной индустриальной державой – я в это абсолютно верю.
Другим важным сегментом диверсификации является развитие агропромышленного комплекса. Его развитие должно проходить по трем основным направлениям.

Во-первых, основной акцент должен быть сделан на рост производительности труда.
Производительность труда в сельском хозяйстве у нас самая низкая и составляет около 3-х тысяч долларов на одного занятого в год. В то время как в развитых странах этот показатель составляет 50-70 тысяч долларов. 
Вот где перспективы роста для села. Поэтому наша задача - уже к 2014 году как минимум в два раза повысить производительность в агропромышленном комплексе. 
Решить эту непростую задачу в состоянии только аграрно-индустриальная диверсификация, то есть резкий рост переработки сельхоз сырья, новые оборудования, новые технологии и подходы в сельском хозяйстве. Надо использовать мировой опыт, быстрее внедрять его в наше сельское хозяйство.

Во-вторых, обеспечение продовольственной безопасности страны.
К 2014 году более 80% внутреннего рынка продовольственных товаров должны составлять отечественные продукты питания. У нас есть возможности для этого.

В-третьих, реализация экспортного потенциала, в первую очередь это рынки стран Таможенного союза, Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока.
Мы уже строим железнодорожные линии «Жетыген-Коргас» и «Узень - государственная граница с Туркменистаном», которые фактически откроют доступ нашей продукции на рынки Китая и стран Персидского залива. Автодорога «Западный Китай - Западная Европа», которую мы начнем строить – важная магистраль для товаров.
Отдельно хочу остановиться на секторах «экономики будущего». Ее основой должна статьрезультативная и эффективно функционирующая национальная инновационная система.
У нас уже есть наработки в этом направлении. Мы идем дальше. В рамках Нового Университета в Астане будут созданы три новых научных центра.
Центр наук о жизни будет вести совместные с ведущими мировыми научными центрами разработки в области трансплантации органов, искусственного сердца и легких, стволовых клеток и медицины долголетия.
Центр энергетических исследований будет заниматься вопросами возобновляемой энергетики, физики и техники высоких энергий.
Междисциплинарный инструментальный центр будет являться инжиниринговым центром, лабораторной базой и конструкторским бюро.
Все три центра будут созданы уже в этом году.
Поручаю Правительству разработать межотраслевой план научно-технологического развития страны до 2020 года с учетом приоритетов нашей индустрии в 2010 году. 
Необходимо также ускорить разработку нового Закона «О науке». 
Это - важно для нашего будущего развития.

3.2Грамотная торговая политика поддержка конкурентоспособности экономики

Казахстан является активным участником интеграционных процессов в СНГ. Создание Таможенного союза с Россией и Беларусью, который вступил в силу с 1 января 2010 года - это прорыв всех казахстанских интеграционных инициатив. 
Следующим этапом интеграции трех стран станет формирование с 1 января 2012 года Единого экономического пространства. Это более высокий уровень интеграции, когда будет обеспечено свободное передвижение капитала и рабочей силы. 
Поддерживая региональные экономические объединения в СНГ, Правительство должно активизировать процессы вступления во Всемирную торговую организацию на условиях, отвечающих приоритетам экономического развития Казахстана.
Полагаю, что уже сейчас нашим предпринимателям важно правильно оценить появление новых возможностей, всерьез заняться разработкой эффективных стратегий по выходу на новые рынки, наращивать конкурентные преимущества. 
Конечно, как говорится, «там, где нет конкуренции, спится лучше, но живется хуже». А казахстанцы намерены жить лучше, и не позволят мешать осуществлению своих планов.

3.3 Привлечение инвестиций 
Очевидно, что для реализации наших планов по диверсификации одних лишь государственных ресурсов будут недостаточно. Ее основным источником должны стать прямые иностранные инвестиции.
Одними из основных вопросов в ходе моих международных поездок были вопросы инвестиций в Казахстан. Многие государства видят смысл вкладывать ресурсы в нашу экономику. 
Сегодня решены вопросы о привлечении инвестиций из Китая, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, а также французских, итальянских, российских компаний в размере 20-ти миллиардовдолларов. 
Эти средства пойдут в несырьевой сектор, обеспечат ввод в действие десятков объектов индустриальной программы, инфраструктуры и совместных предприятий. 
Решены вопросы привлечения инвестиций на автомагистраль «Западный Китай – Западная Европа» в размере около 3-х миллиардов долларов и на газопровод с запада на юг страны – 2 миллиардовдолларов. 
И все это - помимо инвестиций в сырьевой сектор, который составят более 10-ти миллиардов долларов. Как видите, проведена огромная работа по обеспечению этой Программы финансовыми и материальными ресурсами. 
Мы должны создать в Казахстане наиболее привлекательные условия для инвесторов готовых работать в нашем регионе.
С учетом приоритетов индустриального развития необходимы новые подходы к функционированию специальных экономических зон и индустриальных парков. Поручаю Правительству разработать новый законопроект о специальных экономических зонах.
Огромным потенциалом по привлечению частных инвестиций располагает механизм государственно-частного партнерства. 
Мы запустили этот механизм в Казахстане, но он требует усовершенствования в соответствии с лучшей мировой практикой.
Поручаю Правительству в первом полугодии внести соответствующие изменения в законодательство о концессиях. В целях внедрения принципа проектного финансирования надо предусмотреть в нашем законодательстве возможность создания специальных проектных организаций с особым юридическим статусом.

3.4. Предпринимательство - движущая сила новой экономики 
Ядром диверсификации будет предпринимательство.
Мы хотим видеть мощный предпринимательский класс, готовый брать на себя риски, осваивать новые рынки, внедрять инновации. 
Именно предприниматели, являются движущей силой модернизации экономики.
В этой связи поручаю Правительству с 2010 года обеспечить введение единой бюджетной программы по развитию предпринимательства в регионах. 
Предлагаю назвать ее «Дорожная карта бизнеса - 2020».
Целью этой программы станет создание постоянных рабочих мест за счет развития нового слоя предпринимательства в регионах, прежде всего, малого и среднего бизнеса. 
Использование средств этой программы должно осуществляться по следующим направлениям:
- субсидирование процентной ставки по кредитам; 
- частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу; 
- сервисная поддержка ведения бизнеса;
- переподготовка кадров и повышение квалификации, молодежная практика и социальные рабочие места.
«Дорожная карта бизнеса - 2020» открывает новые возможности, как для предпринимательства, так и для банков и инвесторов по финансированию несырьевых проектов.
Правительство совместно с акимами должно разработать в рамках трехлетнего бюджета общие лимиты финансирования в разбивке по годам, основанные на расчетах экономического потенциала каждого региона. Эти средства передаются регионам. 
Акимы будут нести полную ответственность за проекты МСБ финансируемые по программе.
Поручаю Правительству передать СПКместным исполнительным органам, которым предстоит на деле статьрегиональными корпорациями по развитию бизнеса.

3.5 Отечественные товары - индикатор успешности реализации Плана 2020 
Ключевым направлением индустриализации должна стать поддержка наших несырьевых экспортеров. 
Казахстанская промышленность на экспортных рынках должна быть представлена широкой линейкой отечественных брэндов.
Поэтому задача Правительства – создание целостной системы поддержки экспортеров, которая предусматривает финансирование приобретения основных средств, сервисную поддержку экспорта, гранты экспортерам и экспортное торговое финансирование.

3.6 Развитие регионов - развитие страны 
Мы не сможем добиться форсированной диверсификации без реформы регионального развития.Поэтому нам необходимо начать формирование центров экономического роста. На западе Казахстана необходимо развивать нефтегазовый сектор, химическую промышленность, производство оборудования и транспортные мощности.
В центре, на севере, юге и востоке - горно-металлургический комплекс, атомную, химическую промышленность и аграрную индустрию. 
Сектора на базе внутреннего спроса - развивать рядом с традиционными индустриями, а также в городах Алматы и Астана, обладающих мощным кадровым потенциалом.
Несырьевые сектора с высоким экспортным потенциалом и АПК целесообразно развивать в северных и южных регионах страны. 
Сектора экономики будущего должны развиваться в Алматы и Астане.
Особое значение будет уделяться дальнейшему развитию нашей столицы Астаны – города с конкурентоспособной экономикой, привлекательного для граждан страны и туристов.
Новая региональная политика - важнейшая часть Стратегического плана 2020.
Поручаю Правительству совместно с акимами областей, городов Астаны и Алматы тщательнопроработать вопросы инвестиционной политики в регионах.

3.7 Базовые условия реализации Стратегического плана -2020 
Для подготовки экономики к глобальному восстановлению и повышению ее устойчивости к внешним вызовам предстоит решить триединую задачу:
во-первых, существенно улучшить бизнес-климат;
во-вторых, обеспечить стабильное функционирование финансовой системы;
в-третьих, продолжить формирование надежной правовой среды.
Поручаю Правительству сократить к 2011 году на 30% операционные издержки бизнеса, связанные с регистрацией и ведением бизнеса, а к 2015 году - еще на 30%. 
К концу десятилетия доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна быть повышена до 40%.
К 2020 году Казахстан должен войти в число 50-ти стран с самым благоприятным бизнес-климатом.
Важно обеспечить стабильность и устойчивую работу финансовой системы.
Необходимо заставить работать отечественный фондовый рынок, который к 2020 году должен статьрегиональным центром исламского банкинга в СНГ и Центральной Азии и войти в десятку ведущих финансовых центров Азии.
Регулирование в отечественной финансовой системе должно адекватно отвечать вызовам и угрозам посткризисного мира.
Финансовый регулятор должен обеспечивать снижение доли внешних обязательств банковского сектора в совокупном размере его обязательств. 
При этом подавляющая часть внешних заимствований должна быть нацелена на создание эффективных и конкурентоспособных производств.
Необходимо отсечь банки от явно или скрыто аффилированных структур. 
Жестко следить, чтобы банки занимались исключительно банковской деятельностью, и чтобы деятельность их была предельно прозрачной.
Мы помогли банкам сохраниться в кризисное время, теперь банки должны энергично помогать экономике в ее посткризисном восстановлении и развитии.
В условиях кризиса своего рода «подушкой безопасности» стал для нас Национальный фонд. Теперь его задача - стать гарантом стабильности и процветания.
Правительству необходимо серьезно заняться наращиванием потенциала несырьевых доходовбюджета. 
К концу этого десятилетия ненефтяной дефицит бюджета должен составлять не более 3% к ВВП. В дальнейшем его необходимо свести к нулю.
Начиная с текущего года, гарантированный трансферт в республиканский бюджет будет зафиксирован в абсолютном размере - 8 миллиардов долларов. 
Этот трансферт должен направляться, прежде всего, на цели осуществления индустриализации.
Никаких займов из Нацфонда, никаких других дополнительных трансфертов в бюджет не будет.
С учетом этих подходов, активы Нацфонда к 2020 году должны возрасти до 90 миллиардов долларов, что составит не менее 30% к ВВП. 
Поручаю Правительству в первом квартале текущего года внести мне на утверждение новую концепцию формирования и использования Национального фонда.
В целом к 2020 году мы должны достичь следующих основных результатов ускоренной диверсификации экономики.
Доля обрабатывающей промышленности в ВВП должна составлять не менее 13%.
Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта должна увеличиться с 27 до 45%.Производительность труда в обрабатывающей промышленности должна быть повышена в 2 раза, в сельском хозяйстве – как минимум в 4 раза.
Энергоемкость ВВП должна быть снижена не менее чем на 25%. Доля инновационно активных предприятий должна возрасти с 4 до 20%. Уже к 2015 году экспортный потенциал аграрной отрасли должен быть увеличен с 4 до 8%, а внутренние потребности строительства на 80% должны обеспечиваться казахстанскими стройматериалами. 
Вот конкретная задача, которая стоит перед Правительством, акимами всех уровней. Вот за что мы будем спрашивать. Поэтому надо поднять ответственность руководителей всех компаний и предприятий. Это глобальный вопрос, вопрос государственности, вопрос независимости. 
За пять лет Правительство должно обеспечить удвоение производства и экспорта металлургической продукции, утроение производства химической проду


Дата редактирования: 20 Қазан 2015

Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна Разработка и поддержка: Интернет-компания Creatida