Расширенный поиск
На главную Карта сайта RSS RSS
Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Предыдущий слайдер
26 Мамыр 12:44 Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 63,7 млрд. теңгеге болініп, 625 жобаға 16 106 жұмыс орнын құрылады, оның ішінде жұмыспен қамту орталықтары арқылы 8 053 адам, құрылыс аяқталғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына 712 адам жұмысқа орналасады. 25 Мамыр 09:29 Төтенше жағдай кезеңіндегі азық-түлік-тұрмыстық жиынтығы 21 Мамыр 07:39 18,3 мыңға жуық мүгедек жанға мүгедектік мерзімі бірден 3 айға созылды 20 Мамыр 17:27 2020 жылдың 1 сәуіріне Бос орындар жәрмеңкелері бойынша ақпарат 19 Мамыр 14:50 Төтенше жағдай кезеңіндегі азық-түлік-тұрмыстық жиынтығы 18 Мамыр 07:15 Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 63,7 млрд. теңгеге болініп, 625 жобаға 16 106 жұмыс орнын құрылады, оның ішінде жұмыспен қамту орталықтары арқылы 8 053 адам, құрылыс аяқталғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына 712 адам жұмысқа орналасады. 15 Мамыр 10:32 2020 жылғанәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға 22 млрд. 513 млн.тенге бөлінді. 14 Мамыр 15:53 Арнайы мемлекеттік жәрдемақы 13 Мамыр 07:44 Шетелдік жұмыс күші бойынша ақпарат 11 Мамыр 07:43 Төтенше жағдай кезеңіндегі азық-түлік-тұрмыстық жиынтығы

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Февраль 2008 г.

   ПОСЛАНИЕ

Главы государства народу Казахстана

Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики


Кіріспе

Қымбатты қазақстандықтар!

Менің жыл сайынғы жолдауларым әдеттегідей жетістіктерімізді саралап, келешегімізді бағдарлауға, ең бастысы – баршамызға ортақ ұлы мақсатқа жетудің дұрыс жолын бірлесе айқындауымызға бағытталып келеді.

Қазақстан халқына арналған 2006 және 2007 жылдардағы Жолдауларымда мен ағымдағы міндеттер туралы ғана емес, біздің дамуымыздың келешегі жайында да айтқан едім. Осыған орай, әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарынан нық орын алу мен 30 корпоративтік көшбасшыларын қалыптастыру негізінде елді индустрияландыру міндеттері біздің басты стратегиялық мақсатымыз болып қала бермек.

Үстіміздегі жылы Үкімет олардың орындалуы жөнінде есеп беруі тиіс.

Өткен жыл Қазақстан үшін жан-жақты экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында тағы бір сенімді ілгері қадам жасаған жыл болды.

Қазақстан 2008 жылды жаңа экономикалық жетістіктерімен, жаңарған саяси құрылымымен қарсы алды.

Ел Конституциясына енгізілген өзгерістер Парламент пен саяси партиялардың, азаматтық қоғам институттарының рөлін арттыра түсті. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында тұңғыш рет теңдестірілген негізде парламент сайлауы өткізілді. Сайлауда «Нұр Отан» партиясы айқын басымдықпен жеңіске жетіп, алғаш рет Үкіметті қалыптастырды.

Әкімшілік реформа жалғасын тауып, оның аясында мемлекеттік органдар аппараттарының тұрлаулылығын нығайтатын жауапты хатшылар институты құрылды.

Үстіміздегі жылы экономикамыздың өсу қарқыны 8,5%-ы құрап отыр. Жалпы алғанда ел экономикасы 2001 жылдан бастап жылына орта есеппен 10%-ға өсіп отырған.

Бүгінгі күнге дейін еліміздің айтарлықтай резерві қалыптастырылып, Ұлттық қор қаражатын қоса есептегенде ол шамамен 40 млрд. АҚШ долларын құрап отыр. Осындай елеулі жинақтаулардың болуы еліміздің қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуде өзекті рөл атқарды.

Еліміздегі әлеуметтік ахуал да тұрақты қалпында. 2000 жылдан бастап, мемлекеттік бюджеттің білім беруге, денсаулық сақтауға және әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығындары 5 еседен астам ұлғайды. 5 миллионнан аса адам мемлекеттік әлеуметтік қорғаумен қамтылған. Бұл көрсеткіш – осыдан бес жыл бұрынғыға қарағанда екі есеге артық.

Біз зейнеткерлерімізді қолдау көлемін ұдайы арттырып келеміз. Халықтың зейнетақылық жинақтаулары тұрақты түрде көбеюде, оның көлемі 1,1 триллион теңгеден асып түсті.

Әлеуметтік инфрақұрылым нығайып отыр. 2007 жылы ғана республика бойынша 76 мектеп пен 23 денсаулық сақтау нысаны салынды.

Біз демографиялық құлдырауды тоқтатуға қол жеткіздік.

Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасының аясында өткен үш жыл ішінде 18 млн. шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді, бұл біздің жоспарымыздағыдан 2,2 млн. шаршы метр артық.

Жоғарыда аталынған қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы ілгерілеу серпіні – біздің экономикамыздың өркендеуінің, сындарлы әлеуметтік саясатымыздың және тұрақты саяси жүйеміздің тиімділігінің айқын айғағы.

  

I. Последовательная модернизация и обеспечение устойчивых темпов экономического роста

По моему поручению уже предприняты меры для обеспечения устойчивой динамики экономического роста в условиях ухудшения мировой конъюнктуры.

Сегодня мы должны активизировать внутренние инвестиционные ресурсы с растущей ролью государственных холдингов, институтов развития, социально-предпринимательских корпораций.

Необходимо сосредоточиться на решении краткосрочных и среднесрочных задач в следующих приоритетных областях.

Первое – добывающий сектор.

Главный вектор в нефтегазовой отрасли – усиление позиций государства в качестве влиятельного и ответственного участника международных нефтяных и энергетических рынков.

Для этого мы последовательно усиливаем государственное влияние в стратегически важных отраслях энергетической сферы. Мы уже увеличили казахстанскую долю в освоении нефтяного месторождения Кашаган, дальнейшей разработке месторождений Кумколь, угольного разреза Богатырь и т.д.

Это крайне важно для нас и для обеспечения выхода на международный рынок с готовой продукцией, с высокой долей добавленной стоимости.

Поэтому работу в этом направлении надо продолжать.

Для развития металлургии на качественно новом технологическом уровне и усиления позиций на мировом металлургическом рынке надо создать национальную горно-металлургическую компанию в составе холдинга «Самрук».

Ее основной задачей должно стать эффективное развитие и повышение конкурентоспособности горно-металлургической отрасли. Для этого надо передать ей государственные пакеты акций существующих горно-металлургических компаний, а также права недропользования разведанными месторождениями черных и цветных металлов, включая редкоземельные.

Второе – опережающее инфраструктурное обеспечение основных секторов экономики.

Правительству необходимо принять меры по развитию электроэнергетики, системы транспортировки. Эти сектора сегодня явно «не успевают» за развитием экономики Казахстана.

Первоочередными задачами в области обеспечения экономики и населения электроэнергиейявляются строительство Балхашской ТЭС, третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2, Мойнакской ГЭС и др.

Необходимо в 2009 году завершить строительство второй линии электропередач мощностью 500 кВ по проекту «Север-Юг Казахстана» и линии электропередач «Северный Казахстан-Актюбинская область». Это позволит снизить энергодефицитность Юга и Запада Казахстана.

Для обеспечения потребностей в газе южных регионов республики необходимо проработать вопрос строительства магистрального газопровода «Бейнеу– Шымкент».

Необходимо также проработать и внести конкретные предложения по строительству атомной электростанции в г.Актау.

Одновременно с развитием мощностей в электроэнергетике Правительство должно сконцентрировать свои усилия на внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий.

К повсеместной экономии электроэнергии мы еще не приступили. Это же выгодно не только экономике страны, но и каждой семье. Правительство должно развернуть эту работу.

Необходимо обеспечить строительство и модернизацию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.

На концессионной основе мы уже в этом году начнем строительство железнодорожных линийМангышлак-Баутино, Ералиево-Курык и участка “Хоргос-Жетиген”, электрификацию железно-дорожного участка Макат-Кандыагаш.

Для снижения дефицита подвижного состава необходимо подготовить в текущем году и приступить к реализации комплекса мер по развитию отечественного транспортного машиностроения.

Мы должны начать практическую реализацию самого крупного в Казахстане транспортного проекта – трансконтинентального коридора «Западная Европа - Западный Китай».

В целях снижения нагрузки на бюджет, в основном, на концессионной основе, с последующим введением платности, начнется строительство и реконструкция автомобильных дорог Астана-Боровое, Астана-Караганда, Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос, а также Большой Алматинской Кольцевой дороги.

Для привлекательности и активизации концессионных проектов Правительству необходимо усовершенствовать действующую законодательную и нормативную базу.

Третье. Программа «30 корпоративных лидеров» – ее реализация способствует практическому развитию несырьевого сектора экономики.

На сегодня уже появилось более 100 проектов, претендующих быть «прорывными». Реализуются такие важнейшие для экономики страны проекты, как строительство третьего Жанажолского газоперерабатывающего завода, горно-обогатительных комбинатов и медеплавильного завода в Актюбинской области, дальнейшее строительство алюминиевого завода и завода по производству хлора и каустической соды в Павлодарской области, организация сортопрокатного производства и производства металлургического кремния в Карагандинской области и многие другие проекты.

В ближайшее время начнется реализация таких проектов как строительство первого интегрированного газохимического комплекса в г.Атырау, в следующем году - газоперераба-тывающего завода на базе месторождения Карачаганак, нового алюминиевого завода в Костанайской области.

Мы продолжим реализацию проектов по созданию шинного комплекса в г.Астана, развитиюлогистических центров городах Астана и Алматы, созданию производства поликристаллического кремния.

В целом Программа «30 корпоративных лидеров» должна вывести взаимодействие государства и бизнеса на принципиально новый уровень.

По показателю реализации «прорывных» проектов, в первую очередь, будет оцениваться работа профильных министерств, Фонда «Казына» и других холдингов, а также акиматов всех уровней.

* * *

Современный этап развития ставит в повестку дня ряд новых важнейших задач передагропромышленным комплексом страны.

За прошедшие 5 лет Казахстан достиг заметных результатов в развитии агропромышленного комплекса. Валовая продукция сельского хозяйства выросла с 2002 года почти в 2 раза. Инвестиции в сельское хозяйство увеличились более чем в 3 раза. Это стало возможным в результате огромной поддержки аграрного сектора государством.

Благодаря применению в последние годы современных технологий резко увеличился сбор зерновых культур.

Введение с 2004 года обязательного страхования урожая в растениеводстве позволило получать фермерам гарантированный доход даже в засушливые годы.

Принятые меры способствовали почти четырехкратному росту общего товарооборота в сельском хозяйстве, который превысил отметку в 4 миллиарда долларов США.

Повышение качества жизни наших аулов и сел будет оставаться приоритетным направлением государственной политики.

Учитывая складывающиеся мировые тенденции и имеющийся потенциал, агропромышленный комплекс должен стать важнейшей высокодоходной отраслью нашей экономики.

Первое. Должна быть обеспечена продовольственная безопасность страны.

Для этого необходимо увеличить привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность.

Казахстан обеспечивает собственную потребность по основным видам продовольствия и имеет экспортный потенциал.

Особое внимание требуется уделить стимулированию производства важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются потребности страны. К примеру, растительное масло, фрукты, сахар и др. Мы имеем возможность решить эти проблемы.

Второе. Важно сосредоточить усилия на тех секторах сельского хозяйства, которые поставляют продукцию на экспорт. В частности, надо расширять экспортные каналы зерна через порты Каспийского и Черного морей и в направлении Китая.

Третье. Животноводческая отрасль также имеет большой экспортный потенциал. В качестве дополнительной меры необходимо перевести систему ветеринарии на международные стандарты.

Поручаю Правительству принять дальнейшие меры для системной поддержки сельского хозяйства на всех уровнях.

Особое внимание надо обратить на переработку сырья.

* * *

Теперь о приоритетах макроэкономической политики.

Правительству, Нацбанку, Агентству по финнадзору необходимо сформировать действенные механизмысистемного и оперативного реагирования государства на угрозы финансовой нестабильностии укрепить доверие международных рынков к экономике Казахстана.

Первое. Надо системно укрепить работу Агентства финансового надзора.

Главной задачей Агентства совместно с Национальным банком и Министерством финансов должно статьповышение конкурентоспособности и устойчивости финансовой системы страны, особенно банковского сектора. Жизнь будет вносить коррективы в наши планы. Мы должны быть готовы.

Надо усвоить уроки, преподнесенные ипотечным кризисом в США, оказавшим серьезное влияние на наши банки.

АФН должно более внимательно отслеживать ситуацию в каждом банке и в случае необходимости принимать превентивные меры.

Государственная поддержка не может быть односторонней, и банки должны взять на себя свою часть рисков. Если акционеры банков не желают или неспособны привлекать дополнительные ресурсы для своего развития, то государство должно быть готово предпринять соответствующие меры в данном направлении.

При этом процесс регулятивного вмешательства должен быть предельно прозрачен и предсказуем для всего банковского сектора.

Приход иностранного капитала в банковский сектор мы рассматриваем как вотум доверия Казахстану, источник необходимой финансовой поддержки и лучшей международной практики банковских услуг.

Необходимо продолжить структурные реформы нашей финансовой системы. Это касается развития рынка ценных бумаг, современных финансовых инструментов, совершенствования законодательства о банкротстве, глубокой реформы судебной системы, без которых не может развиться современная и эффективная финансовая система.

Мы должны развивать управление системными рисками, как в частном, так и в государственном секторах.Правительство, АФН и НацБанк должны выстроить гибкую и надежную систему управления рисками.

Это подразумевает своевременное выявление потенциальных угроз для нашей страны и разработку адекватного плана действий для снижения возможных негативных последствий.

Предстоит также разработать систему мер быстрого реагирования для непредвиденных ситуаций.

Степень доверия населения и бизнеса, в том числе зарубежного, должна стать основным критерием эффективности финансовых органов страны.

Второе. Необходимо привести налоговую систему в соответствие с задачами нового этапа развития Казахстана. Действующий Налоговый кодекс сыграл позитивную роль в экономическом росте, однако в настоящее время его потенциал практически исчерпан. Кодекс насчитывает свыше 170 видов льгот и преференций, которые постоянно и бессистемно растут.

Правительству следует разработать новый Налоговый кодекс. Он должен способствовать модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из «тени».

Новый Кодекс должен приобрести характер закона прямого действия, ограждающего от вольного толкования его норм налоговыми службами, сочетать качество администрирования и интересы налогоплательщиков.

Но, главное, он должен предусматривать снижение общей налоговой нагрузки для несырьевых секторов экономики, особенно для малого и среднего бизнеса. Ожидаемые потери бюджета должны быть компенсированы за счет повышения экономической отдачи от добывающего сектора.

Третье. Особую миссию в обеспечении эффективности и конкурентоспособности нашей экономики призвано выполнить вновь созданное по моему поручению Агентство по защите конкуренции.

Расширенные полномочия Агентства должны обеспечить успех в «борьбе» с ценовыми сговорами, недобросовестной конкуренцией, злоупотреблениями субъектов рынка своим доминирующим и монопольным положением, укреплять позиции казахстанского бизнеса в мире.

Нужен новый закон о развитии конкуренции, который послужит серьезным толчком в активизации предпринимательской активности в стране.

Четвертое. Надо усилить борьбу с инфляцией. Учитывая, что инфляция, усугубляемая давлением со стороны глобальных экономических процессов, нарастает, требуется принятие продуманных и адекватных действий со стороны Правительства.

Рассчитываю, что и Национальный Банк добьется весомых результатов в борьбе с инфляцией.

Государство должно активно управлять ситуацией в условиях глобальной экономической нестабильности. Все необходимые ресурсы для этого имеются.

Поэтому у Правительства и Национального Банка должен быть оперативный план стабилизационных действий в случае прогнозируемого замедления мировой экономики и возможного падения цен на ряд экспортных товаров.

В первую очередь Правительству необходимо временно, до преодоления проблем в финансовом секторе,сократить государственные расходы по всем направлениям и программам, кроме социальных.

Все вышеперечисленные планы должны подчиняться этому требованию.

Все, что может подождать, должно быть приостановлено. Это касается и всех регионов. Такая экономия будет способствовать снижению давления на инфляцию, а также увеличит резервы страны на случай возможного снижения цен на энергоносители и сырьевые ресурсы.

 

II. Дальнейшее укрепление казахстанской государственности, повышение эффективности государственного управления

Мы будем и дальше идти по пути совершенствования казахстанской модели политического и государственного устройствасочетая общепризнанные закономерности демократического развития и традиции нашего общества.

Первое. За 16 лет независимости мы реализовали собственную модель обеспечения общественной стабильности, межнационального согласия, формирования казахстанской идентичности иобщеказахстанского патриотизма.

Это наше казахстанское «ноу-хау», которым мы по праву гордимся и обязаны бережно охранять.

В рамках Конституционной реформы вырос статус и полномочия Ассамблеи народа Казахстана.

Представляя интересы всего народа нашей многонациональной страны, депутаты от Ассамблеи призваны играть особую роль в процессе укрепления межэтнического мира и согласия в Казахстане.

Сейчас необходимо всемерное укрепление роли этого уникального казахстанского института.

Я всегда говорил и вновь хочу подчеркнуть, что для дальнейшего укрепления нашего государства, его безопасности, устойчивого развития экономики и на этой основе роста благосостояния наших граждан, стране необходимы долгосрочная стабильность, мир и согласие.

Второе. Предстоит продолжить развитие современной политической системы в Казахстане.

Главную роль в этом процессе должны играть политические партии, неправительственные организации и другие институты гражданского общества.

Укрепление партийных механизмов будет способствовать становлению современного гражданского общества, широкому вовлечению населения в общественные процессы.

На современном этапе модель с доминирующей партией «Нур Отан» может рассматриваться как оптимальная форма политической системы.

Третье. В условиях демократического общества большое значение приобретает борьба с преступностью и коррупцией.

За прошедшие годы значительно укреплен потенциал правоохранительной и судебной систем страны для противодействия криминальным явлениям, охраны жизни и прав наших граждан.

Однако в их деятельности имеются существенные недостатки.

Об этом говорилось на недавней Коллегии Генпрокуратуры с участием всех правоохранительных органов.

Правоохранительная и судебная система должны обеспечить справедливую и эффективную защиту прав казахстанцев, оградить бизнес от незаконных вмешательств.

Приоритетной целью в этой сфере должно стать предупреждение и профилактика правонарушений, а не карательные действия. Поэтому необходимо разработать и внести в Парламент в текущем году законопроект «О профилактике правонарушений».

Поручаю Администрации Президента обеспечить реализацию всех указанных мер, провестиадминистративную реформу в правоохранительных органах, а также во всех организациях, подотчетных Президенту страны.

Четвертое. Правительство должно ускоренными темпами реализовать предусмотренныеадминистративной реформой меры по развитию системы государственного управления Казахстана на принципах результативности, прозрачности и подотчетности обществу с учетом лучшего международного опыта.

Эти новые подходы должны быть отработаны на пилотных государственных органах в 2008 году – Министерствах юстиции, экономики и бюджетного планирования, финансов и акимате Южно-Казахстанской области.

Главной целью административной реформы должно стать повышение эффективности и результативности работы управленческого аппарата.

Административная реформа должна также способствовать снижению бюрократии, волокиты.

Одним из ключевых элементов административной реформы должна стать новая кадровая политика в стране. Человеческий фактор становится определяющим на современном этапе развития.

Необходимо разработать современные подходы, направленные на формирование в системе государственного управления профессионального ядра управленцев новой формации.

Большая роль в этом процессе должна принадлежать Партии «Нур Отан». «Нур Отану» следует активно участвовать в формировании кадров для системы государственного управления, выполняя роль«социального лифта» для достойных граждан.

Важная роль должна быть отведена молодому поколению, включая выпускников программы «Болашак».

Молодые профессионалы должны найти свое место в происходящих в стране процессах, принять самое активное участие в строительстве будущего. Поэтому нового уровня работы требует и работа с резервом.

Администрация Президента до<


Дата редактирования: 20 Қазан 2015

Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна Разработка и поддержка: Интернет-компания Creatida